نویسنده: mostafa

یک فنجان شعر “حامد عسکری” 0

یک فنجان شعر “حامد عسکری”

این شعر عالی بود حال دلم رو خوب کرد … رفت و غزلم چشم براهش نگران شد دلشوره ما بود دلارام جهان شد در اول اسایشمان سقف فروریخت هنگام ثمر دادنمان بود خزان شد...